Терапия в групи

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ГРУПОВАТА ТЕРАПИЯ?

Груповата терапия е психотерапевтична форма, която има за цел да помогне на хората да се справят с психични страдания или минали травматични събития от живота им, които продължават да оказват негативно влияние.

Какво представлява груповата терапия, какви са ползите й и какво да очаквате по време на груповите сесии.

Какво е?

Груповата терапия се води от един или повече терапевти, които провеждат сесии с малки групи от хора. Предимствата й са, че се съкращава времето, което трябва да изчакате, за да дойде Вашият час за индивидуална терапия, и помага на няколко души едновременно. Често се съчетава с някоя от формите на индивидуална терапия.

За кого е?

На практика почти всеки може да се включи след интервю с водещия на групата. Груповата терапия обаче може да бъде особено полезна за хора с ограничен достъп до психично-здравни грижи.

Една от целите на груповата терапия е да събере хора, които споделят подобен опит.

Груповата терапия обикновено се фокусира върху специфична тема или страдание, като напр.:

 • генерализирано тревожно разстройство;
 • посттравматично разстройство;
 • паническо разстройство;
 • фобии;
 • депресия;
 • синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност;
 • зависимости и зависими поведения.

Груповата терапия може да помогне и на хора, които се сблъскват с проблеми като:

 • скръб;
 • наднормено тегло;
 • хронична болка;
 • контрол на гнева;
 • домашно насилие;
 • културна травма;
 • хронично заболяване.

Как работи

В своята книга „Теория и практика на груповата психотерапия “ Ървин Д. Ялом очертава 11 принципа на груповата терапия, които той нарича „11-е първични фактора“.

I. Вдъхване на надежда

В процеса на работа терапевтите вдъхват надежда на членовете на групата като отбелязват техния напредък.

Обикновено групите се състоят от хора на различни етапи от лечението.

Според „Теория и практиката на груповата психотерапия“ наблюдението на хора, които в момента изпитват или се възстановяват от сходен проблем, дава надежда на другите членове на групата, че те също ще имат положителни резултати от лечението.

II. Универсалност

Груповата терапия събира хора със сходни страдания или проблеми.

Срещата с другите членове на групата, които се възстановяват или работят по подобни проблеми, помага на страдащия да осъзнае, че не е сам, казва д-р Ялом в „Теория и практиката на груповата психотерапия“.

В книгата се посочва също, че разбирането на универсалността на преживяванията може да помогне да се преодолеят физическата и емоционалната изолация.

III. Предаване на информация

Членовете на групата и терапевът могат да си помагат взаимно, като споделят информация и предлагат съвети.

IV. Алтруизъм

Членовете на групата се подкрепят, успокояват и разбират и така се ускорява и подпомага процесът на лечение.

Според Ялом това води до подобряване на самочувствието и увереността.

V. Коригиращи емоционални преживявания от първичната семейна група

„Теория и практика на груповата психотерапия“ посочва, че терапевтичните групи често приличат на семейните системи, с една или две фигури на родителския авторитет, алтернативно и братя и сестри.

В рамките на груповите терапевтични сесии хората могат да се изправят пред своето минало и динамика в ранна детска възраст с тези „родители и братя и сестри“.

Така могат да научат как тези ранни преживявания са формирали тяхната личност и да идентифицират кое поведение и вярвания са безполезни или разрушителни в живота им.

VI. Развитие на техники за социализация

Членовете на групата дават и получават коригираща обратна връзка, която може да им помогне да се включат в ефективни и удовлетворяващи социални взаимодействия извън групата.

VII. Подражателно поведение

Членовете на групата, на някакъв етап, съзнателно или не, могат да започнат да имитират поведение, което наблюдават при по-възрастните или по-напредналите в лечението си членове или терапевтите и в резултат на това да започнат да разбират по-добре себе си.

VIII. Обучение в интерперсонално взаимодействие

Терапевтичната група отразява социалната вселена на индивида. Чрез обратната връзка и самонаблюдението членовете на групата придобиват знание както за силните си страни, така и за ограниченията на тяхното поведение в процеса на социално взаимодействие.

IX. Групова сплотеност

Като част от група с обща цел членовете ѝ обичайно развиват чувство за принадлежност, в резултат на което са склонни към по-задълбочено себеразкриване. Наред с това стават по-склонни да приложат поведенческите промени, които научават като част от лечението.

X. Катарзис

Споделянето на чувствата, преживяванията и болките с групата помага за здравословно освобождаване на гнева и задържаните емоции. Според Ървин Ялом  този процес води до внезапни прозрения, които променят начините, по които хората възприемат и реагират на живота.

XI. Екзистенциални фактори

Сесиите за групова терапия осигуряват пространство и време за хората да изследват болезнени екзистенциални събития, като загуба и смърт.

Членовете на групата често развиват по-силно чувство за самостоятелност, осъзнавайки постепенно, че, в крайна сметка, те контролират своето поведение, действия и избор.

Различни видове групова терапия

Има няколко различни вида групова терапия и моделите на лечение варират в тях.

Петте най-често срещани видове.

1. Психообразователни групи

Психообразователната групова терапия се фокусира върху разбирането от членовете на групата на тяхното състояние и  установяване на нови стратегии за справяне.

Тези групи обикновено се фокусират върху конкретно състояние, като зависимости, тревожност или фобии.

2. Групи за развитие на умения

Групите за развитие на умения се фокусират върху създаване и подобряване на уменията, необходими на членовете за справяне с определени психични състояния.

Тези групи могат да включват аспекти на психообразователните групи.

Все пак генералната цел е укрепване на поведенческите и познавателните ресурси, за да  помогне да направят положителен избор и да избегнат вредни ситуации.

Тези групи могат да включват аспекти на психообразователните.

3. Когнитивно-поведенчески групи

Когнитивно-поведенческата групова терапия има за цел да преструктурира вярванията, които човек носи и които водят до негативно или вредно поведение.

Например когнитивно-поведенческите групи, които се фокусират върху зависимости, започват с идентифициране на ситуации и събития, които предизвикват пристрастяващото поведение.

Така участниците в групата могат да разработят стратегии за справяне с проблема.

4. Групи за подкрепа

Групите за подкрепа помагат на хората да се справят с драматични или кризисни промени в живота, като например загубата на близък човек. В този тип групи членовете дават и получават безусловно приемане.

Участието в такава група насърчава членовете да преосмислят личните си убеждения и поведение.

5. Групова психоанализа

Използва психодинамичния подход за насърчаване на положителни промени. Психодинамиката е школа, която разглежда ранните житейски преживявания, подсъзнателните вярвания и чувства на човека като детерминанти на личността и нейното поведение.

Тук фокусът е повече върху динамиката в групата и по-малко върху индивидуалната анализа.

Ползи

Според „Теория и практика на груповата психотерапия“, груповата терапия може да осигури:

 • безопасно място за хората да споделят чувствата си и да изследват естеството на психичното си състояние;
 • място за получаване на подкрепа при хора, които имат сходни проблеми;
 • изследване на ново поведение, мисли и вярвания, които могат да променят перспективите на хората;
 • място, където хората чувстват, че не са сами;
 • система за подкрепа;
 • по-достъпна алтернатива на индивидуалните терапии;

Какво да очаквам

Груповата терапия включва един или повече психолози, които водят малки групи с до 15 човека. Груповите сесии се провеждат веднъж седмично и продължават около 1-2 часа. Участниците се събират в стая със столове в кръг, така че да се виждат помежду си.

В началото на сесията всеки член на групата се представя и споделя причините да посещава тази група. Може също така да се обсъжда напредъкът и всички пречки или неуспехи, случили се след последната среща.

Точните дейности в сесиите за групова терапия варират в различните групи. Тези дейности обаче са насочени към насърчаване на открита, честна комуникация и установяване на доверие между членовете на групата и техните психолози.

Достъпност

Цените на груповата терапия варират в зависимост от терапевта, размера на групата и местоположението. Групова терапия обикновено е по-бюджетно решение, отколкото индивидуалната терапия.

Резюме

Груповата терапия предлага алтернатива на индивидуалната терапия.

В груповите терапевтични сесии се срещат хора със сходен опит. Един или повече дипломирани психолози или терапевти ръководят груповите сесии.

Има много различни видове модели на групова терапия. Повечето групи обаче се фокусират върху запознаването на членовете с ново, по-здравословно поведение, така че да се справят успешно със значими житейски събития и душевни проблеми от различно естество.

ЗАЩОТО ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 159-161

Телефони

   +359 887441079

   +359 886193451

© 2020 - 2022 Всички права запазени